Učilište Izvor znanja

Bristak 7A

22 010Vodice

Klasa: 602-07/17-07/05

URBROJ: 2182/1-12/4-2-1-17-1

Vodice, 03.09. 2018. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08.), članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08.) i članka 25. Statuta Učilišta Izvor znanja ravnateljica Učilišta Izvor znanja donijela  je 03.09. 2018. godine

O D L U K U o upisu u programe obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./2019.

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početak nastave za obrazovne programe stjecanja srednje stručne spreme, doškolovanja, prekvalifikacije i osposobljavanja koje provodi Učilište Izvor znanja.

Članak 2.

U školskoj godini 2018./2019. izvršiti će se upisi u sve programe obrazovanja odraslih koje je verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (prekvalifikacija, stjecanje srednje stručne spreme, doškolovanje, programi osposobljavanja i usavršavanja), a sve prema interesu i potrebama polaznika.

Trajanje svakog pojedinog programa obrazovanja i osposobljavanja utvrđeno je pojedinačnim nastavnimplanom i programom.

 

  1. Uvjeti i način upisa

Članak 3.

U obrazovne programe stjecanja srednje stručne spreme i  prekvalifikacije može se upisati osoba s navršenih 15 godina života i završenom osnovnom školom.

Za upis u obrazovne programe stjecanja srednje stručne spreme potrebno je priložiti:

– osobnu iskaznicu

– rodni list

– domovnicu

– dokaz o najmanje završenoj osnovnoj školi/ ili preslike svjedodžbi srednje škole

– OIB

– popuniti upisnicu

– liječničko uvjerenje ( ovisno o obrazovnom programu).

Nakon provedenih prijava za upis u obrazovanje odraslih Stručno vijeće donosi odluke o priznavanju i razlikama ispita između programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno svladao i programa koji želi završiti.

Članak 4.

U programe osposobljavanja i usavršavanja može se upisati osoba s navršenih 15 godina života i završenom osnovnom školom.

Za upis u programe osposobljavanja nužno je priložiti:

– rodni list

– dokaz o najmanje završenoj osnovnoj školi

– OIB

– popuniti upisnicu

Peslike izvornika javnih dokumenata Učilište Izvor znanja čuva u  dosjeu polaznika.

Članak 5.

Prilikom upisa Učilište Izvor znanja je dužno sa svakim polaznikom sklopiti Ugovor o obrazovanju o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja i načinu završetka programa.

Članak 6.

Strani državljani i državljani Republike Hrvatske koji su prethodno obrazovanje stekli u inozemstvu mogu upisivati programe obrazovanja odraslih pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske, ali im prethodno stečeno obrazovanje koje je određeno kao uvjet upisa u pojedini program mora biti priznato u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

  1. Rokovi upisa i početak nastave

Članak 7.

Službeni upisi za obrazovne programe stjecanja srednje stručne spreme, prekvalifikacije započinju 03.09.2018. godine i završavaju 31.10. 2018. za sve smjerove.

U slučaju nepopunjenosti razrednih odijeljenja rok upisa produžuje se do 01.12.2018.

Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa, ali ne kasnije od 01.12.2018. za sve obrazovne programe.

  1. Završne odredbe

Članak 8.

Odluka o upisu polaznika u obrazovne programe stjecanja srednje stručne spreme, doškolovanja, prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja oglašava se na internet stranici Učilišta Izvor znanja, u medijima i putem promotivnih materijala.

Članak 9.

Izrazi koji se u Odluci koriste u muškom rodu odnose se na oba spola.

RAVNATELJICA

Nastja Petković