UČILIŠTE IZVOR ZNANJA,
ustanova za obrazovanje odraslih
Bristak 7A, 22211 Vodice, mob:091/268-3611 ,
e-mail: uciliste.izvorznanja@gmail.com

Klasa: 602-07/20-07/14
Urbroj:2182/1-12/4-2-1-20-1
Vodice, 17.09.2020.

Temeljem čl. 38. i 40. Zakona o ustanovama (N.N.76/93,29/97,47/99,35/08) , čl. 29. i 31. Statuta Učilišta i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove (Klasa:602-07/20-07/14, Urbroj:2182/1-12/4-1-2-20-1 od 17.09.2020.god.,   raspisuje se

 

                                                                 NATJEČAJ

                                          za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                        Učilišta Izvor znanja

 Za ravnatelja/icu može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete sukladno Statutu Učilišta i to:

  • Visoka stručna sprema
  • Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja ili kulture
  • Državljanstvo Republike Hrvatske
  • Organizacijske, radne i stručne sposobnosti

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Elektronički zapis HZMO o radnom stažu
  • Domovnicu
  • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od šest mjeseci)
  • Životopis
  • Prijedlog plana rada i razvoja Učilišta za mandatno razdoblje

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od četiri(4) godine i ista osoba može biti ponovo imenovana.
Ravnatelja/icu  imenuje Upravno vijeće Učilišta.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se poštom, preporučenom pošiljkom, ili neposredno predaju u tajništvo Učilišta na adresu Vodice, Bristak 7 A u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja javnom glasilu sa naznakom : „Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                               Krešimir Petković, univ.spec.-mag.ing.arh.